Voorwaarden voor gebruik

Toelatingsvoorwaarden voor gasten

De volgende voorwaarden, indien effectief overeengekomen, zijn de inhoud van het gastenverblijfscontract dat tot stand komt tussen de gast en de accommodatievoorziening in het geval van een boeking - hierna afgekort tot "BHB". Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

1. Positie van Smoobu GmbH

Smoobu GmbH is alleen verantwoordelijk voor de technische werking van het boekingssysteem. Het is noch een contractpartner van de gast in het geval van een boeking, noch een reisagent. U bent dan ook niet aansprakelijk voor de informatie die door BHB wordt verstrekt, diensten en storingen in de door BHB te leveren diensten.

2. Totstandkoming van het contract

2.1. Met de boeking (conform paragraaf 2.2) biedt de gast de BHB een bindend aanbod tot het sluiten van het gastenverblijfcontract. De basis van dit aanbod is de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de boekingsbasis (bijvoorbeeld beschrijving van de locatie, uitleg classificatie) indien deze beschikbaar is voor de klant.

2.2. Het boeken van de accommodatieaanbiedingen van het boekingssysteem kan alleen elektronisch gebeuren door het boekingsformulier in te vullen en te verzenden.

2.3. Het contract komt tot stand wanneer de persoon die de boeking maakt de elektronische boekingsbevestiging ontvangt. Er is geen verdere, met name schriftelijke, boekingsbevestiging.

3. Prijzen en diensten, prijsverhogingen

3.1. De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en inclusief de wettelijke omzetbelasting en alle bijkomende kosten, tenzij anders vermeld met betrekking tot de bijkomende kosten. Ze gelden per appartement. Toeristenbelasting of toeristeninformatie, evenals voor aanvullende diensten, kunnen worden betaald en afzonderlijk worden getoond.

3.2. De door BHB verschuldigde prestaties vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in verband met de geldige objectbeschrijving in het boekingsportaal en de informatie over diensten daar. Comfort en uitrusting van de BHB en de geboekte accommodatie. Afwijkende omschrijvingen van BHB, haar faciliteiten en diensten alsmede de geboekte accommodatie in de huisbrochures, gastgidsen of andere documenten van BHB zijn niet relevant voor de serviceverplichting van BHB, tenzij op de aanbiedingspagina uitdrukkelijk wordt aangeduid als service-inhoud.

4. Betaling

4.1. De looptijd van de aanbetaling en de laatste betaling is gebaseerd op de gegevens in de aanbieding en de gegevens daarover in de boekingsbevestiging. Als daar niets bijzonders wordt vermeld, is de volledige prijs van de accommodatie inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten en aanvullende diensten verschuldigd aan het einde van het verblijf en moet deze aan het AF worden betaald.

4.2. Betalingen met EC-kaarten, creditcards, in vreemde valuta en met gekruiste cheques zijn niet mogelijk. Betalingen aan het einde van het verblijf via bankoverschrijving zijn alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van BHB.

5. Annulering en no-show

5.1. In geval van herroeping behoudt de AF recht op betaling van de overeengekomen prijs van het verblijf.

5.2. BHB dient zich in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening in te spannen de woonruimte voor andere doeleinden te gebruiken zonder tot enige bijzondere inspanning verplicht te zijn en rekening houdend met het bijzondere karakter van de woonruimte (bijvoorbeeld rookvrije kamers, familiekamers).

5.3. De BHB moet een andere bezetting hebben en, indien dit niet mogelijk is, de bespaarde kosten compenseren.

5.4. Volgens de door de jurisprudentie erkende percentages voor de beoordeling van bespaarde kosten, is de gast of de opdrachtgever aan de accommodatie de volgende bedragen verschuldigd, elk gebaseerd op de totale prijs van de accommodatiediensten (inclusief alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele openbare belastingen zoals toeristenbelasting of toeristenbelasting:

Voor vakantieappartementen / accommodatie zonder maaltijden 90%
Voor bed en breakfast 80%
Met halfpension 70%
Met volpension 60%

5.5. De gast / opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan de AF te bewijzen dat de bespaarde kosten aanzienlijk hoger zijn dan de bovenstaande inhoudingen, of dat de accommodatiediensten voor andere doeleinden zijn gebruikt. In het geval van dergelijk bewijs is de gast of de opdrachtgever alleen verplicht het overeenkomstig lagere bedrag te betalen.

5.6. Wij raden u ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.7. De verklaring van herroeping wordt rechtstreeks naar de AF gestuurd. Annuleren via het boekingsportaal of een lokaal VVV-kantoor is niet mogelijk.

6. Verplichtingen van de klant, opzegging door de AF

6.1. Tenzij anders overeengekomen, kan de accommodatie alleen worden gebruikt door de gast voor wie deze is geboekt.

6.2. De gast is verplicht de accommodatie en zijn faciliteiten, alsmede alle faciliteiten van de accommodatie zelf, uitsluitend zoals bedoeld en met algehele zorg te behandelen.

6.3. De gast is verplicht eventuele gebreken en storingen onmiddellijk aan de AF te melden en om herstelmaatregelen te verzoeken. Indien de melding van gebreken verwijtbaar achterwege wordt gelaten, kunnen de aanspraken van de gast geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

6.4. De gast kan de overeenkomst alleen beëindigen in geval van significante gebreken of storingen. Hij heeft de AF in het kader van de melding van gebreken een redelijke termijn moeten geven om het gebrek te verhelpen, tenzij het verhelpen niet mogelijk is, wordt geweigerd door de AF of de onmiddellijke beëindiging objectief gerechtvaardigd is door een voor de AF herkenbaar bijzonder belang van de gast of juist daardoor Redenen waarom de voortzetting van het verblijf onredelijk is.

6.5. Het is uitdrukkelijk verboden huisdieren in de accommodatie mee te nemen zonder voorafgaande toestemming van BHB.

6.6. De BHB kan het gastverblijfscontract zonder opzegging beëindigen indien de gast de werking van de BHB of de uitvoering van het verblijf verstoort ondanks een waarschuwing van de BHB of indien hij dermate in strijd handelt met het contract dat de onmiddellijke opzegging van het contract gerechtvaardigd is. . Indien BHB de reisorganisator annuleert, is het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing op de betalingsvordering van BHB.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De contractuele aansprakelijkheid van BHB voor andere schade dan lichamelijk letsel is beperkt tot driemaal de prijs van het verblijf, mits BHB geen schade berokkent aan de gast met opzet of grove nalatigheid, of indien alleen de BHB verantwoordelijk is voor schade toegebracht aan de gast door toedoen van een plaatsvervangende agent. is.

7.2. De herbergaansprakelijkheid van de BHB voor goederen die volgens §§ 701 ev BGB worden binnengebracht, blijft onaangetast door deze regeling.

7.3. De BHB is niet aansprakelijk voor dienststoringen in verband met diensten die herkenbaar zijn als externe dienstverlening voor de gast / opdrachtgever tijdens het verblijf (bijv. Sportevenementen, theaterbezoek, tentoonstellingen etc.). Hetzelfde geldt voor diensten van derden die reeds samen met de boeking van de accommodatie zijn geregeld, voor zover deze in de advertentie of de boekingsbevestiging uitdrukkelijk als diensten van derden zijn gemarkeerd.

8. Statuut van beperkingen

8.1. Aanspraken van de gast uit de accommodatieovereenkomst tegen BHB, ongeacht de juridische reden, maar met uitzondering van aanspraken van de gast uit onrechtmatige daad, vervallen na één jaar.

8.2. De verjaringstermijn gaat in op het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de gast kennis krijgt van omstandigheden die de vordering rechtvaardigen en de BHB als schuldenaar of deze zonder grove nalatigheid zouden moeten kennen.

8.3. Als er onderhandelingen gaande zijn tussen de gast en de BHB over gestelde claims of de omstandigheden die de claim rechtvaardigen, wordt de verjaringstermijn opgeschort totdat de gast of de BHB weigert de onderhandelingen voort te zetten. Voormelde verjaringstermijn van één jaar vervalt ten vroegste 3 maanden na het einde van de schorsing.

9. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

9.1. Op de contractuele relatie tussen de gast of de opdrachtgever en BHB is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor andere juridische relaties.

9.2. De gast kan de BHB alleen aanklagen op haar zetel.

9.3. De woonplaats van de klant is bepalend voor vorderingen die de AF tegen de gast of de opdrachtgever heeft ingesteld. Voor rechtszaken tegen gasten of klanten die handelaar zijn, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die hun woonplaats / bedrijf of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, of wier woon- / zakenadres of gewone verblijfplaats niet is op het moment dat de vordering wordt ingesteld bekend is, wordt overeengekomen dat de bevoegde rechtbank de zetel van de BHB is.

9.4. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover niet-dwingende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn op het contract.